Regulamin oraz sposób weryfikacji

1. Polska Baza Chorób Border Collie jest administrowana społecznie i ma za swój cel udostępnienie informacji o występujących chorobach w rasie border collie.2. Wpisując dane psa do Polskiej Bazy Chorób Border Collie użytkownik wyraża zgodę na publikowanie ich w Internecie. Wpisywanie danych jest dobrowolne. Psy mogą być zgłaszane tylko przez właściciela lub hodowcę danego psa.3. Dane personalne osoby zgłaszającej oraz skany weryfikujące nie będą przechowywane, udostępniane, ani przetwarzane w formie elektronicznej. Administrator bazy będzie je przechowywał w formie wydruku. Żadne dane nie będą udostępniane osobom trzecim poza tymi informacjami, które są podane w bazie.4. W przypadku jeśli zaistnieją wątpliwości do treści zawartych w zgłoszeniu osoba zgłaszająca może zostać poproszona o okazanie skanu wyników/diagnozy, o ile wcześniej tego nie zrobiła. W przypadku nieokazania ich wyznaczonym terminie, wpis zostanie usunięty do czasu okazania wyników.5. Zgoda na usunięcie zweryfikowanego zgłoszenia może nastąpić tylko w wyjątkowych wypadkach wyłącznie na prośbę osoby, która zgłosiła danego psa.6. W przypadku więcej niż jednego zgłoszenia z różnymi wynikami (np. hodowca i właściciel) oba zgłoszenia zostaną przyjęte i umieszczone w bazie po uprzednim otrzymaniu skanów wyników.7. Każdy zgłaszający może dołączyć skan wyników/zaświadczenia od lekarza w każdej chwili i wówczas takie zgłoszenie otrzymuje status "potwierdzone wynikami badań" lub "diagnoza potwierdzona przez let.wet …… " lub inny w zależnosci od dołączonego dokumentu. Dla chorób z utrudnioną diagnozą (np. padaczka) stosuje się wpis "leczenie prowadzone przez (Imię i Nazwisko lekarza)" lub inny w zależności od okazanego dokumentu.8. W przypadku dysplazji jednostronniej podawane są wyniki obu stron, zarówno strony chorej (C, D, E) jak i strony zdrowej (A lub B).9. Wysłanie formularza jest równoznaczne z oświadczeniem, iż podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym, i że w przypadku wystąpienia wątpliwości osoba zgłaszająca zgadza się na wysłanie skanu wyników/zaświadczenia/diagnozy do wglądu dla Administratorów strony.10. Baza udostępnia tylko informacje podane w bazie danych, w celu uzyskania dalszych szczegółów choroby należy się kontaktować z osobą zgłaszającą.


Opracowanie: Maja Wagner-Nawrocka